Privacy beleid

Privacybeleid Coöperatie Brundtland B.A.

Versie 02-11-2018, concept ter vaststelling bestuur

Coöperatie Brundtland B.A. (hierna: Brundtland) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid informeren wij u over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Brundtland houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;
 • Enkel die persoonsgegevens verwerken welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als coöperatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Coöperatie Brundtland B.A.
T.a.v. Het bestuur
p/a Beverweg 22
4817 LM Breda

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden door Brundtland verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Om te kunnen deelnemen aan activiteiten en bijeenkomsten van Brundtland;
 • Het versturen van uitnodigingen voor activiteiten van Brundtland;
 • Het benaderen en selecteren van potentiële samenwerkingspartners en nieuwe bewoners van Brundtland.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IBAN;
 • Gezinssamenstelling;
 • Additionele informatie om te kunnen beoordelen of er wordt voldaan aan de regels voor sociale huurwoningen.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met mogelijke partners waarmee Brundtland gaat samenwerken maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Wij verstrekken ook geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

Brundtland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. ter indicatie; op het moment dat een geïnteresseerde kandidaat aangeeft niet langer op de interesselijst te willen staan, zullen wij binnen 2 weken de persoonsgegevens uit de database verwijderen.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Brundtland van uw gegevens kennis kunnen nemen (mogelijke commissie- of werkgroepleden), zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze applicaties;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We evalueren regelmatig onze maatregelen en veranderen bijvoorbeeld wachtwoorden ieder kwartaal.
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Introductie

CPO Ecowijk Breda is sinds de zomer van 2016 actief. Samen met Droomwonen zijn wij aan de slag gegaan om dit initiatief van de grond te krijgen. Het streven is om een Ecowijk te realiseren in de gemeente Breda, waarbij wij de intentie hebben om ook zelf een echt ecologisch leefgebied te realiseren. Daarom hebben wij er ook voor gekozen om te gaan voor de ontwikkeling van een groter gebied met meerdere collectieven, een soort buurtschapjes. Hierbij streven wij op dit moment naar circa 240 woningen in 12 collectieven.

Er is gewerkt aan een visie en er is gekozen voor het opzetten van een Coöperatie om de gebiedsontwikkeling vorm te geven en een goed 'Gebiedsarrangement' op te kunnen zetten met partners. De coöperatie heeft als naam Coöperatie Brundtland. Wij hebben ook gekeken naar mogelijke locaties en die zijn er een aantal in Breda. Het College van B&W wil voorjaar 2019 duidelijkheid verschaffen waar extra woningbouw in Breda gaat komen en wat voor woningbouw het gaat worden. Uiteraard zetten wij ons er voor in om een locatie voor elkaar te krijgen om een Ecowijk in Breda te laten 'landen'.

Global Ecovillage Network (GEN)

Coöperatie Brundtland is lid van het Nederlandse Ecodorpennetwerk (http://ecodorpennetwerk.nl/), dat op haar beurt weer lid is van het Global Ecovillage Network (GEN). In dit netwerk delen tientallen ecovillages over de hele wereld hun ervaringen en leren elkaar over wat er mogelijk is om aan de SDG's bij te dragen. 

https://ecodorpennetwerk.nl/wp-content/uploads/2018/09/Logo2018-Nl-homepage.png


Meer informatie over het GEN is hier te vinden en over het Nederlandse Ecodorpennetwerk hier.

Een duurzame ecowijk

De coöperatie Brundtland heeft als overkoepelend doel om een ecowijk te realiseren die aansluit bij de doelstellingen zoals vastgelegd in de 17 Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties. Deze zijn in het Akkoord van Parijs van 12 december 2015 vastgelegd en dienen uiterlijk 2030 behaald te worden.

Meer informatie over de SDG's is hier te vinden. 
 

 

SDG Charter

Coöperatie Brundtland heeft de SDG Charter ondertekend. De SDG Charter is een initiatief van de Stichting Sustainable Development Goals Nederland. De stichting faciliteert organisaties, bedrijven, gemeenten, bewonersgroepen en onderwijsinstellingen bij het behalen van de Sustainable Development Goals.

De gehele tekst van de Charter is hier te vinden: https://www.sdgnederland.nl/het-charter/

Ga naar https://www.sdgcharter.nl/ voor meer informatie.

Nieuws

Weblog van Brundtland leden

Neem contact op met ons!

Ben je enthousiast geworden en wil je meedoen? Meld je dan aan via de link hieronder.

Je kunt ook bellen met secretaris Hans van Mensvoort (bij voorkeur ma-vr tussen 17-19u of in het weekend)

 

Contact